Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. είναι ένα ειδικό φιλανθρωπικό σωματείο που παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία.

The new era of EGNYA

Η Στέγη της Ε.Γ.Ν.Υ.Α. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + 2020 υλοποίησε κατά την περίοδο 06/06/2021 – 12/06/2021 την πρώτη χρηματοδοτούμενη Μαθησιακή Κινητικότητα Key Action 1 (ΚΑ1) στον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων με τίτλο σχεδίου «Η νέα εποχή της Ε.Γ.Ν.Υ.Α.» (“The new era of EGNYA”). Αναλυτικότερα, οι 7 συμμετέχοντες της κινητικότητας προερχόμενοι από διαφορετικά τμήματα απασχόλησης και ειδικότητες, επισκέφτηκαν το Ειδικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 1 w Krakowie και πραγματοποίησαν επιτόπια παρακολούθηση εργασίας (Job Shadowing), παρατηρώντας και ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία σε καινοτόμες πρακτικές – μεθόδους εκπαίδευσης και παρέμβασης.)

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα Erasmus το διάστημα 04/02/2022 – 10/02/2022 υλοποιήθηκε και η 2η χρηματοδοτούμενη Μαθησιακή Κινητικότητα KA1 – Τομέας Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η συμμετέχουσα ομάδα παρακολούθησε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Best for SEN – Adult Education & Care” από τον Εκπαιδευτικό Φορέα Anatolia Education & Consulting, στην Λισαβόνα Οι συμμετέχοντες συν εκπαιδεύτηκαν σε θεματικές όπως η Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ABA), η Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, η Παιγνιοθεραπεία – Μουσικοθεραπεία, ολοκληρώνοντας το Σχέδιο Κινητικότητας “The New Era of EGNYA”, υπογραμμίζοντας το όραμα του Φορέα για την “Νέα Εποχή της ΕΓΝΥΑ”.

1) Η Δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών από τα ΚΔΗΦ/Λοιπά Κέντρα, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο ΠεΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-202, μέχρι 31/12/2025.

H ΕΓΝΥΑ με την ένταξη της Δομής στην ΠΠ 2021-2027, εξασφαλίζει τα κάτωθι:

Α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, ως εξής:

i) εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης,

ii) εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της

σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,

iii) ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός

προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,

iv) προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων,

v) υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

vi) παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων,

vii) ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,

viii) προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών,

ix) προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν στην αναπηρία, στην

καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και σην υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν,

x) προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές,

xi) καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,

xii) μεταφορά των ωφελούμενων από και προς τη Δομή

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται τουλάχιστον 4 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο ανά ημέρα, κατάτις εργάσιμες ημέρες, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των ωφελούμενων από και προς τη Δομή.

Β)Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς/φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιώνόπως τα Κέντρα Κοινότητας, και άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα(π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση της δομής με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.