Η Ε.Γ.Ν.Υ.Α. είναι ένα ειδικό φιλανθρωπικό σωματείο που παρέχει φροντίδα και υποστήριξη σε άτομα με νοητική αναπηρία.

Ετήσιο συνέδριο του EASPD

Η ΕΓΝΥΑ συμμετείχε στο ετήσιο συνέδριο του EASPD και στις εκδηλώσεις προς τιμήν των 25 χρόνων λειτουργίας του. Το EASPD αποτελεί την Ευρωπαϊκή ένωση φορέων παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους με αναπηρία. Οι εκδηλώσεις και το συνέδριο έλαβαν χώρα στις Βρυξέλλες την περίοδο από 12 έως 15 Οκτωβρίου. Η ομάδα της ΕΓΝΥΑ συμμετείχε και στις προσυνεδριακές συναντήσεις αλλά και στην παρουσίαση του project ENTELIS+ τα οποία διεξήχθησαν στις 12 Οκτωβρίου.
Ετήσιο συνέδριο του EASPD - ΕΓΝΥΑ

Το ετήσιο συνέδριο του EASPD με τίτλο : Το μέλλον είναι τώρα: Πρόσωπό-κεντρική Τεχνολογία και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία το οποίο έλαβε χώρα το διήμερο 13/14 Οκτωβρίου. Στα πλαίσια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν κάποιες από τις πιο σημαντικές καινοτομίες όσον αφορά την πρόοδο και ανάπτυξη της τεχνολογίας στον τομέα που αφορά τα άτομα με αναπηρία αλλά και τους παρόχους υπηρεσιών. Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη, από την πλευρά των οργανισμών, για συνεχή εγρήγορση και ικανότητα προσαρμογής στις σύγχρονες και συνεχώς εναλλασσόμενες συνθήκες, πάντα με στόχο, την βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών τους. Στα συγκεκριμένα πλαίσια επομένως η ομάδα της ΕΓΝΥΑ συμμετείχε στα εργαστήρια σχετικά με την πρόοδο διάφορων Ευρωπαϊκών projects, καθώς και στις συναντήσεις που σχετίζονται με τη συμπερίληψη στην αυτόνομη διαβίωση.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Gala Dinner έγινε η απονομή των βραβείων καινοτομίας σε φορείς που διακρίθηκαν για τη δράση, την καινοτομία και τις καλές πρακτικές στην εκάστοτε κατηγορία. Αποχαιρετήσαμε επίσης, τον ιδρυτή και γενικό γραμματέα του EASPD Luk Zereldo και υποδεχθήκαμε τη νέα γενικό γραμματέα Maya Doneva.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αλλά και των εκδηλώσεων, ο φορέας μας ήρθε σε επαφή με άλλους φορείς-μέλη του EASPD αναπτύσσοντας έτσι το δίκτυο μας. Ανταλλάξαμε τεχνογνωσία και καλές πρακτικές θέτοντας τις βάσεις για μελλοντικές

Ετήσιο συνέδριο του EASPD - ΕΓΝΥΑ
Ετήσιο συνέδριο του EASPD - ΕΓΝΥΑ

1) Η Δράση αφορά στη συνέχιση της υποστήριξης λειτουργίας των δομών από τα ΚΔΗΦ/Λοιπά Κέντρα, τα οποία χρηματοδοτούνταν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 στο πλαίσιο ΠεΠ “ΑΤΤΙΚΗ” 2014-202, μέχρι 31/12/2025.

H ΕΓΝΥΑ με την ένταξη της Δομής στην ΠΠ 2021-2027, εξασφαλίζει τα κάτωθι:

Α) Την παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα με αναπηρίες, ως εξής:

i) εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένου πλάνου εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες πρώιμης παρέμβασης,

ii) εκπαίδευση σε κοινωνικές δεξιότητες και σε δεξιότητες καθημερινής ζωής, με ιδιαίτερη αναφορά σε εφαρμογές της

σύγχρονης τεχνολογίας, στην υποστηριζόμενη λήψη απόφασης και σε προγράμματα σεξουαλικής αγωγής και υγείας, καθώς και στην προετοιμασία για την αυτόνομη ή υποστηριζόμενη διαβίωση,

iii) ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών/εργασιακών δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων επαγγελματικός

προσανατολισμός και προεπαγγελματική κατάρτιση,

iv) προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη, με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εργαλείων,

v) υποστηρικτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

vi) παρασκευή γευμάτων και εστίαση των ωφελούμενων,

vii) ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες,

viii) προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξης και συμβουλευτικής των οικογενειών ή/και των φροντιστών,

ix) προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης της κοινότητας για θέματα που αφορούν στην αναπηρία, στην

καταπολέμηση σχετικών προκαταλήψεων και σην υιοθέτηση σύγχρονων αντιλήψεων για αυτήν,

x) προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους εθελοντές,

xi) καταγραφή και συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,

xii) μεταφορά των ωφελούμενων από και προς τη Δομή

Οι παραπάνω υπηρεσίες παρέχονται τουλάχιστον 4 και όχι πάνω από 8 ώρες για κάθε ωφελούμενο ανά ημέρα, κατάτις εργάσιμες ημέρες, περιλαμβανομένης της μεταφοράς των ωφελούμενων από και προς τη Δομή.

Β)Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς/φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιώνόπως τα Κέντρα Κοινότητας, και άλλες δομές παροχής παρεμφερών υπηρεσιών και την τοπική κοινότητα γενικότερα(π.χ. δήμους, αθλητικούς, πολιτιστικούς ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότητα κτλ), με στόχο τη διασύνδεση της δομής με την τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελουμένων σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.